Blog

Zbiórka z okazji Jubileuszu 85-lecia Jednostki

W dniu 15 maja 2015r. zorganizowaliśmy uroczystą zbiórkę dla uczczenia

Jubileuszu 85-lecia powstania Jednostki, którymi byli strażacy z Fabryki Towarzystwa

Akcyjnego „Kabel Polski”. Dzisiaj ich dzieło kontynuują Druhny i Druhowie

Tele-Foniki Kable – Zakład Bydgoszcz.

 

Uroczystość, rozpoczęło wprowadzenie sztandarów i odegranie hymnu Związku

Ochotniczych Straży Pożarnych.

Druh wiceprezes Czesław Myszka, poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięci

tych, którzy odeszli na wieczną służbę w ostatnich 5-ciu latach.

Druha Prezesa Zbigniewa Warmbiera,

Druha Rafała  Korbala.

Przybyłych na uroczystość gości powitał Prezes Zarządu OSP,

jednocześnie Dyrektor Zakładu Druh Tomasz Draganek.

 

Na uroczystość przybyli:

Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pani Elżbieta Rusielewicz,

Dyrektor Biura Ministra Spraw Wewnętrznych Pani Monika Matowska,

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM w Bydgoszczy Pan Adam Ferek,

Dyrektor Wacław Czerwień z Zarządu Tele-Foniki Kable

Naczelnik Wydz. Kwatermistrzowskiego KW PSP w Toruniu brygadier Andrzej  Stachowicz,

Z-ca Komendanta KM PSP w Bydgoszczy, st. brygadier Mariusz Grzegorek,

Dowództwo JRG-1 KM PSP w Bydgoszczy, bryg. Sławomir Reszkowski i st. kapitan Sylwester Włoszczyński

Prezes OW Związku OSP Woj. Kujawsko-Pomorskiego Druh Zdzisław Dąbrowski,

Prezes OM Związku OSP RP w Bydgoszczy Druh Leszek Szmyt,

Delegacje zaprzyjaźnionych Jednostek OSP z Miasta Bydgoszczy,

Alcatel-Lucent Polska, Bydgoskie Fabryki Mebli, Pasamon, Sklejka-Multi, Unilever.

Prezes Fundacji „Wiatrak” – ks. Krzysztof Buchholz,

Delegacja ZS-35 z Panią Dyrektor Małgorzatą Kryś i opiekunem MDP Kamilą Bejger-Rudnicką.

Gościliśmy również grupę funkcjonariuszy Szkoły Podoficerskiej Pożarnictwa w Bydgoszczy

na czele ze st. kapitanem Tomaszem Pieczkiem.

Na zbiórce była również obecna kadra kierownicza Zakładu Bydgoszcz.

 

Zarys historyczny powstania jednostki, oraz działalność w ostatnich 5-ciu latach przedstawił wiceprezes Druh Czesław Myszka. Oceniając ostatnie 5-cio lecie działalności, Druh podzielił ten czas na 4 grupy:

– Działania strażaków w zakładzie w związku z rozwojem inwestycyjnym i poprawą bezpieczeństwa pracowników.
– Szkolenie strażaków wg. programu szkolenia dla członków OSP.
– Działania na rzecz społeczeństwa, zabezpieczenie „Misterium Meki Pańskiej”, działania szkoleniowe w szkołach i przedszkolach, udziały w festynach osiedlowych.
– Działalność sportowa, udziały w turniejach Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP.

 

Za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej otrzymaliśmy następujące odznaczenia i wyróżnienia:

Komunikat o odznaczeniach przedstawiła, sekretarz zarządu Druhna Agnieszka Powroźnik.

Druh Mirosław Gorzkiewicz – Brązowy Krzyż Zasługi nadany

przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Druh Tadeusz Dubicki – Srebrna Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, nadana

przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Druh Krzysztof Baumgart -Srebrny  Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, nadany przez OW Związku OSP

Druhna Joanna Knapińska – Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, nadany przez OW Związku OSP.

Druh Marcin Talarczyk – Odznaka Wzorowy Strażak, nadana przez OM Związku OSP

Druhowie: Kazimierz Mróz i Jan Siuda, „Członkowie Honorowi” Jednostki otrzymali odznaki „50” lat

w służbie OSP. Ponadto zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi Ministra Spraw Wewnętrznych.

Druhom serdecznie gratulujemy i życzymy przede wszystkim zdrowia.

 

Odznaki za wysługę lat otrzymali również:

Druh Tadeusz  Dubicki              – 40 lat

Druhna Jadwiga Kluska             – 30 lat

Druh Mariusz Majchrzak                       – 25 lat

Druhna Alicja Nadolna               – 25 lat

Druh Mikołaj Szwarc                 – 10 lat

Druh Damian Grzeliński            –  5 lat

Druh Piotr Mańkowski               –  5 lat

Druh Marcin Szmyt                   –  5 lat

Druh Marcin Talarczyk              –  5 lat

Druh Michał Wałoszyński          –  5 lat

 

Pani Wicewojewoda Elżbieta Rusielewicz wyróżniła listami gratulacyjnymi:

Druha  Zenona Jasyka,

Druha Arkadiusza Kwiatkowskiego – Naczelnika ZOSP

Druha Henryka Panasewicza.

Listy gratulacyjne przyznał również Prezydent Miasta Bydgoszczy Pan Rafał Bruski.

Druhna  Bernadeta Główczewska,

Druhna Renata Gajewska,

Druh Mikołaj Szwarc.

 

Otrzymaliśmy wiele życzeń, podziękowań i upominków od przybyłych na uroczystość gości.

Szczególnie nas cieszą i dziękujemy za otrzymane od OW, OM i BF Mebli figury Św. Floriana, patrona Związku.

To dla nas szczególny dar, który będziemy pielęgnować z najwyższą starannością i godnością.

Figury Św. Floriana zostały poświecone przez ks. Krzysztofa.

Zbiórkę podsumował i zakończył Druh Prezes, który wręczył gościom okolicznościowe statuetki jako dowód

wieloletniej wzajemnej współpracy. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.